اقیانوس آرام برنامه ای برای نوجوانان

در اقیانوس آرام رویکرد محتوایی و موضوع اصلی برنامه “قابل اعتماد بودن نوجوان” خواهد بود .
براساس رویکرد برنامه ، این برنامه به گونه ای طراحی شده که اداره یک برنامه تلویزیونی را کاملا به نوجوان داخل استدیو واگذار کرده است .
نوجوان برنامه را اداره می کند، مسائلش را مطرح می کند ، به پرسش و پاسخ با کارشناس برنامه می نشیند ، اورا به چالش می کشد و یک نوجوان را از میان نوجوانان بسیاری که قصه ای شنیدنی دارند، به عنوان مهمان برنامه به استدیو دعوت می کنند .
از سوی دیگر «اقیانوس آرام» یک برنامه تلویزیونی است که برای مخاطب نوجوان (۱۳-۱۸ سال) تهیه و پخش می‌شود و سعی دارد دغدغه‌های دینی- اجتماعی اورا در زندگی امروز(مسائل اجتماعی) ، طرح و بررسی کند.
یک برنامه جدی که در آن توسط خود نوجوان مسائل و دغدغه های دینی در زندگی امروزش مطرح می شود .